Velkoobchod WolfNákupní košík
Košík je prázdný
 

Velkoobchod WolfSklad
Velkoobchod Wolf
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

 

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě velkoobchodtextilu.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu velkoobchodtextilu.cz je společnost LMN-trade s. r. o., se sídlem Havlíčkova 307, 25801 Vlašim, IČ: 24742619, DIČ: CZ24742619, tel.: +420 602396549, e-mail: neuman@velkoobchodtextilu.cz, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u městského  soudu v Praze , oddíl C, vložka 170578. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

1/Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2/Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3/Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

4/ Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající .

 

Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání  cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím uchovávána za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu 

Potvrzením objednávky, nebo registrací dává zákazník svůj dobrovolný souhlas ke zpracování osobních údajů.

Odstoupení od smlouvy
Internetový obchod   poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.
Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.

Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Vrácení peněz
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu na bankovní účet.

 

Reklamační řád

Záruční doba
Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

 

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web:
adr.coi.cz

 

Platba zboží

Veškerá platba je prováděna pouze bezhotovostně

1/ dobírkou na náš účet

 

2/převodem na bankovní účet.

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady faktury. Do této doby je majetkem dodavatele.

V případě nezaplacení ,nebo  nevrácení veškerého dodaného zboží v originálním balení bude tato situace považována za podvod.

Za prodlení úhrady bude účtováno penále ve výši 0,3% za každý započatý den

 

 

Kontrola zásilky
Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Uplatnění  reklamace
Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

 

Zašlete reklamované zboží:

1/ pokud možno včetně kopie faktury.

2/ s průvodním dopisem se stručným popisem vady , kódem který je na faktuře (např. K105) a číslem bankovního účtu

3/ vadu označte (nejlépe samolepkou )

4/ zboží odešlete na naši adresu.

LMN-trade s.r.o. Havlíčkova 307, 258 01 Vlašim

e-mail: neuman@velkoobchodtextilu.cz

Vyřízení
Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění . Naším cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího

1/opravou

2/ výměnou

3/ vrácením peněz

Rozsah   
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Řešení
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Nakládání s osobními údaji a jejich zpracování.

 

Používáním e-shopu www.LMN-trade.cz vyslovuje zákazník svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č.133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, s tím aby jeho osobní údaje - Jmené a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, emailová adresa byly pro účely uskutečnění dodávek, zjišťování spokojenosti zákazníka a poskytovanými službami, provádění průzkumu obchodu a služeb, provádění jiných marketingových , reklamních a průzkumných účelů, vytváření databáze zákazníků, vedení statistiky shromažďovány a zpracovávány společností. Zákazník dává společnosti souhlas s užíváním svých osobních údajů Lmn trade s.r.o., který pro společnost osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí a výslovného souhlasu zákazníka zpřístupněny, ledaže povinnost poskytnout osobní údaje zákazníka vyplývá ze ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovány pouze k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím zákazníka. Zákazník dává svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu registrace ve společnosti LMN trade s.r.o. Tento souhlas může být zákazníkem kdykoliv odvolán a to přes e-mail wolf@LMN-trade.cz. Zákazník dává používáním e-shopu www.LMN-trade.cz, společnosti www.LMN-trade.cz souhlas se zasíláním informací novinek a obchodníchsdělení týkajících se zboží a služeb.

Platba dobírkou + 25 Kč

Zákaz stahování obrázků a textů > Fotografie zašleme na vyžádání, poté je můžete používat a šířit libovolně společně s názvem značky WOLF v podobě marketingu, domén a všeho co se týče podpory prodeje.

Při objednávce pod 4000 Kč - „Paušální sazba"(poštovné) 105 Kč.

POŠTOVNÉ NAD 4000 Kč -  ZDARMA !